עבודות אחרונות שהועלו לאתר
  כל מה שחם
 
נתוני סקר TGI יולי 2019 – יוני 2020

בצל מגיפת הקורונה

סקר TGI בוגרים התפרסם היום ומשקף את התקופה: יולי 2019 – יוני 2020

הנתונים כוללים במהלך המחצית השנייה של גל איסוף הנתונים ינואר-יוני 2020 את תקופת מגפת ה-Covid-19 בארץ ובעולם.

מגיפה זו השפיעה על הרגלי החיים והפנאי של האוכלוסייה. השפעה זו כוללת, בין השאר , שינויים בהרגלי צריכת המדיה.

ההתכנסות בבית למשך שבועות ארוכים במהלך הסגר לפניו ואחריו והשפעות סביבתיות אחרות, יצרה הרגלי צריכה חדשים במגווון אמצעי המדיה, כמו גם בצריכת פנאי ומוצרים ושירותים הנכללים בסקרTGI , כ-200 קטגוריות מוצרים ושירותים, אשר סוקרו לצד צריכת המדיה.

הסקר מהווה השתקפות של מציאות הצריכה והמדיה בתקופה המוגדרת. יש להבדיל בשימושי הסקר בין שיקוף נקודתי של המצב בפועל כפי שהיה בעת ביצוע הסקר ובעיקר בחודשים מרץ-מאי 2020 לבין השימוש בסקר כבסיס לבניית תחזיות למגמות עתידיות. לאור התקופה החריגה , במחצית השנייה של תקופת איסוף הנתונים 2020, נדרש להפעיל שיקול דעת בשימוש בנתונים לצורכי תכנון עתידי.

שיעורי קריאת עיתונים – יום חול ממוצע וסוף שבוע

ברמה השנתית העיתון ישראל היום ממשיך להוביל עם 27.9% חשיפה יומית ביום חול ממוצע במהלך יולי 2019 – יוני 2020 לעומת 29.4% ביולי 2018 – יוני 2019. )שינוי זה אינו מובהק סטטיסטית(.
החשיפה היומית לידיעות אחרונות עומדת על שיעור של 24.8% ,ביום חול ממוצע במהלך יולי 2019 – יוני 2020 לעומת 25.3% ביולי 2018 – יוני 2019. (שינוי שאינו מובהק סטטיסטית).

הפער בין העיתונים ביום חול הינו מובהק סטטיסטית.

בעיתונות סוף השבוע מוביל ידיעות אחרונות במונחים שנתיים במהלך יולי 2019 – יוני 2020 עם שיעור חשיפה של 30.6% , כאשר הוא רושם עלייה מ 28.4% בתקופה קודמת ( יולי 2018 – יוני 2019 ) - עלייה מובהקת סטטיסטית.
העיתון ישראל היום יורד בשיעור החשיפה במהלך יולי 2019 – יוני 2020 ל 28.6% מ-%30.1 בתקופה קודמת (יולי 2018 – יוני 2019) . הירידה אינה מובהקת סטטיסטית .

הפער בין העיתונים במונחים שנתיים הינו מובהק סטטיסטית.

בהתייחסות חצי שנתית : ינואר – יוני 2020 בהשוואה ליולי – דצמבר 2019 :

גם במונחים חצי שנתיים בעיתוני יום חול העיתון ישראל היום מוביל באופן מובהק עם חשיפה יומית של 25.1% (ירידה מ 30.6 במחצית קודמת שהינו ירידה מובהקת). ידיעות אחרונות גם רשם ירידה מובהקת בחשיפה ל-22.6% לעומת 27.2% במחצית הקודמת .

בקטגוריית עיתונות סוף השבוע בניתוח חצי שנתי, ידיעות אחרונות מוביל אך רשם ירידה מובהקת ל-28.9% בהשוואה ל-32.4% במחצית הקודמת. בישראל היום נרשמה ירידה מובהקת ל-26.6% חשיפה במחצית האחרונה לעומת 30.7% במחצית הקודמת.
הפער בין העיתונים אינו מובהק סטטיסטית במונחים חצי שנתיים.בניתוח המגמה של סך קריאת העיתונים לאורך שלוש שנים האחרונות (לפי מחציות), ניתן לראות שוב ירידה בחשיפה הכוללת לאחר העצירה בירידת החשיפה הכוללת והיפוך מגמה ב 2019.


איתן כסיף, מנכ"ל קנטאר ישראל, ציין כי הנתונים השנתיים של סקרTGI מבוססים על שני גלים מייצגים של ששה חודשים לכל גל. במקרה הנדון הפערים בקריאת עיתונים בתוך התקופה הנם משמעותיים ו"הממוצע" משטיח מעט את עוצמת התופעה בין החודשיים הראשונים, שהיו ערב בחירות ובהתאם בעלי שיעור קריאה משמעותי, כמו בחציון שני של שנת 2019 ובין תקופת הסגר בעיקר בחודשים אפריל ומאי. זאת עקב הקושי האובייקטיבי לממש את פוטנציאל הקריאה של העיתונים שנובע בין השאר לא רק ממכירת / חלוקת עותק עיתון לקורא יחיד אלא מהיכולת של הגיליון לעבור לאנשים נוספים ובהתאם ולעיניים נוספות שיקראו את העיתון.


האזנה לרדיו :

שיעור ההאזנה הממוצע השנתי לרדיו נותר יציב יחסית בהשוואה לתקופה קודמת - ביום חול ממוצע (יולי 2019 -יוני 2020) 65.7% לעומת 65.8% בתקופה הקודמת (יולי 2018 -יוני 2019).

במונחים שנתיים, תחנות "כאן" / קול ישראל רשמו עלייה בשיעור האזנה הכולל ל-38.9% בהשוואה ל-36.2% בתקופה הקודמת
(יולי 2018 -יוני 2019). העלייה מובהקת.

באותה תקופה תחנות הרדיו האזורי המשווקות ע"י רדיו שפ"א ירדו לשיעור האזנה של 30.4% בהשוואה ל-33.3% בתקופה הקודמת (יולי 2018 -יוני 2019). גם תחנות גל"צ ירדו ל-39.6% בתקופה זו בהשוואה ל-41.8% בתקופה קודמת (ירידה מובהקת).

גם במונחים חצי שנתיים ניכרת עלייה בשיעור ההאזנה לתחנות "כאן" כאשר שיעור האזנה של הקבוצה עומד על 39.6% בין ינואר-יוני 2020 בהשוואה ל-38.1% במחצית השנייה לשנת 2019 (עלייה שאינה מובהקת).

בתחנות הרדיו האזורי המשווקות ע"י שפ"א נרשמה ירידה לא מובהקת בשיעור ההאזנה ל-29.5% במחצית הראשונה של 2020 לעומת 31.2% במחצית השנייה לשנת 2019.

ירידה נרשמה גם לתחנות גל"צ : 38.3% במחצית הראשונה לשנת 2020 בהשוואה ל-40.9% במחצית השנייה לשנת 2019 (ירידה זו אינה שינוי מובהק).

בגרף המופיע למטה מוצגים הנתונים ברמה חצי שנתית בקרב תחנות "כאן", גל"צ ורדיו שפ"א במהלך שלוש שנים האחרונות


תקופת מגפת הקורונה ובעיקר תקופת הסגר השפיעו, ככל הנראה, גם על הרגלי צריכת המדיה. אחד מהאמצעים בהם ניתן לראות שינוי הוא התנהגות ההאזנה לרדיו.
בגרף המצ"ב ניתן לראות את השינוי בשיעורי האזנה על פני היום - כאשר קיים שינוי בהיקף וזמני הנסיעה ובשהייה מחוץ לבית בעיקר (אבל לא רק) בתקופת הסגר והשפעה על שעות האזנה, במיוחד בבוקר המוקדם ובזמני הנסיעה /פקקים בחזרה מהעבודה.


במהלך תקופה זו חלו שינויים מהותיים גם בהרגלי הצריכה של מוצרים ושירותים, בדגש על מעבר לרכישה באינטרנט.

62.9% מקרב הבוגרים בגילאי 18+ הצהירו כי ביצעו רכישות באינטרנט ב-6 החודשים האחרונים לעומת 57.7% בתקופה קודמת

25.2% הצהירו על ביצוע רכישת מזון באינטרנט בהשוואה ל-18.5% בתקופה קודמת.

עלייה בשיעורי הצריכה באינטרנט ניתן לראות גם בתחום מוצרי החשמל: 27.7% רכשו ב-6 החודשים האחרונים בהשוואה ל-22.9% במחצית הקודמת וגידול בתחומים אחרים כגון אופנה, ספרים וכד'.

מצ"ב קובץ EXCEL המכיל 2 גיליונות נפרדים המפרטים את שיעורי החשיפה והאזנה - הראשון מפרט את נתוני החשיפה לעיתונות והשני את שיעורי ההאזנה לרדיו.

כל טבלה מציגה 2 חתכים: נתון שנתי לתקופה יולי 2019 – יוני 2020 בהשוואה לתקופה קודמת יולי 2018 – יוני 2019
ואת נתוני הגל האחרון בחיתוך "חצי שנתי": ינואר – יוני 2020 בהשוואה לשלושת החציונים הקודמים.

אודות הסקר
מאגר המידע השיווקי TGI מבוצע ע"י חטיבת המדיה של קנטאר בישראל, תחת החסות של איגוד חברות הפרסום.
מאגר TGI מבוסס על מדגם מייצג של מרואיינים במגזר היהודי בגילאי 18+, המשקפים אוכלוסייה בשיעור של כ-4.5 מיליון נפש.

סקר ™TGI בישראל נערך משנת 1998 והתוצאות מתפרסמות פעמיים בשנה.

מאגר TGI הינו בסיס הנתונים המעמיק ביותר המצוי בידי גורמי השיווק. המאגר נבנה בשיטת
“Single Source Data” המאפשרת מעקב עמוק וממוקד על התנהגות הצריכה והשירותים של האוכלוסייה בישראל, זאת ע"י שימוש ב- 4 בסיסי נתונים שנאספו מאותו צרכן/מרואיין הכוללים:

 התנהגות צריכה ושירותים : בלמעלה מ- 200 קטגוריות מוצר ושירותים וקרוב ל– 2,000 מותגים שונים.
 כ- 260 הגדי סגנון חיים
 מדיה : עיתונות רדיו, אינטרנט וטלוויזיה (העדפה של ז'אנרים ותוכניות).
 פרק דמוגרפי מקיף.

מאגר ה-™TGI מסתייע בתוכנות ניתוח ייעודיות המאפשרות בניית תמהילי מדיה אופטימאליים לקהל מטרה ממוקד. בסיס נתוני TGI מהווה כיום כלי תכנון מדיה לעיתונות ולרדיו.
אודות קבוצת קנטאר
קנטאר - חטיבת המדיה, מקבוצת קנטאר העולמית, מתמחה במחקרים סינדיקטיביים ומתמשכים, כאשר המימון מתחלק בין כל הגורמים בתעשייה.

קנטאר, חטיבת המדיה, מבצעת בין היתר את מדידת הצפייה בטלוויזיה בישראל (מדידת הרייטינג באמצעות מערכת הפיפל-מיטר) עבור הוועדה הישראלית למדרוג.

מאגרי המידע של החברה מהווים כלים חיוניים לענף השיווק והפרסום בתהליך בניית אסטרטגיה שיווקית ותמהילי המדיה זאת בהתבסס על הבנת הצרכן והתמקדות בקהלי מטרה, יצירת תהליכי שיווק ממוקדים המבוססים על מידע עדכני וממוקד מאפשרת להגיע לניצול אופטימאלי של משאבי השיווק.

כיום, המאגרים נמצאים בשימוש אצל משרדי פרסום וחברות לתכנון מדיה המובילים בישראל, אצל מפרסמים ובעלי מדיה רבים. המאגרים הינם כלי עבודה יומיומיים ומחייבים של תעשיית הפרסום והשיווק.